Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 24.10.2018 11:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me datë 16.10.2018;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimeve nga raporti i auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të Stacionit të Autobusëve sh.a. Prishtinë për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2017;
4. Shqyrtimi i kërkesë për auditimin e PVF-ve të Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitet 2018, 2019 dhe 2020;
5. Të ndryshme.