Komisioni për Integrime Evropiane

 • E Mërkure, 19.09.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 302
 •  

RENDI I DITËS

 

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 23.07.2018;

3. Miratimi i Raportit të punës së Komisionit për sesionin pranveror 2018;

4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-043 për lirin e asociimit në Organizata Joqeveritare, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

5. Të ndryshme.

 

 • E Hënë, 23.07.2018 10:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.07.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-090 për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2017, pjesa e parë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian- e ftuar për të prezantuar këtë Marrëveshje znj. Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijës dhe Teknologjisë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-035 për Veprimtaritë Hidrometeorologjike, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-059 për Kompleksin Memorial "Adem Jashari" në Prekaz, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-058 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës , me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-022 për Projektligjin për Ndërmarrje Sociale me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
9. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 03.07.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 26.06.2018;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Dukatit të Madh të Luksemburgut në Kuadër të Projektit të Bashkëpunimit Zhvillimor, KSV/019: Asistencë Teknike në Kontekst të Integrimit Evropian- e ftuar znj. Dhurata Hoxha- Ministre e Integrimit Evropian;
4. Shqyrtimi i Projekt-Rregullores së Kuvendit, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 26.06.2018 11:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 225
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 05.06.2018;
3. Shqyrtimi i Projekt-kodit nr. 06/L-006 i Drejtësisë për të mitur, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-010 për Noterinë, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-042 për gjak dhe përbërës të gjaku, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-040 për Masat mbrojtëse në importe, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
8. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-038 për Shërbimet Postare, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
9. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-066 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.05/L-064 për Patentë Shofer, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
10. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-070 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.04/L-179 për Transportin Rrugor, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
11. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-068 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2003/11 për Rrugë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.03/L-120, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
12. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-067 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.04/L-063 për Hekurudhat e Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
13. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-069 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.05/L-088 për Rregullat e trafikut Rrugor, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
14. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-071 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.04/L-183 për Transportin Tokësor të Mallrave të Rrezikshme, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
15. Të ndryshme.

 

 • E Marte, 05.06.2018 12:00
 • Mbledhja e Komisionit Salla: N 303
 •  

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 11.05.2018;
3. Raportim i z. Bajram Hasani, Ministër i Tregtisë dhe Industrisë për zbatimin e Programit Kombëtar për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim - Asociimit (PKZMSA);
4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-027 për miniera dhe minerale, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
5. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
6. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 06/L-048 për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbalet dhe transkripta   Raportet   Amandamentet e Projektligjeve   Të tjera  

Kontaktet

 
Adelina Demolli Pozita: Koordinatore Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 632; 044 296 174
 
 
Safet Beqiri Pozita: Zyrtar i lartë i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 640; 044 705 982
 
 
Ahtere Loxha Pozita: Zyrtare e lartë e fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 617; 044 421 818
 
 
Florent Mehmeti Pozita: Zyrtar i fushës Email-i: [email protected] Telefoni: 038 200 10 606; 044 189 968